Category: Penitencjarystyka

Najważniejszym dokumentem przyjętym w Radzie Europy w dziedzinie praw człowieka jest Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z ...

READ MORE +

Unia  Europejska jest zbudowana na zasadach, które są wspólne dla wszystkich państw członkowski, należą do nich: demokracja, wolność, praworządność, ...

READ MORE +

Powstanie pierwszych placówek karnych nierozerwalnie łączy się z działaniami wojennymi.Licznym podbojom terytorialnym towarzyszyło pojmowanie jeńców. ...

READ MORE +

Ludzka praca jako swoiste dobro zawsze miała określoną i wymierną wartość. Obecnie jej świadczenie jest w większości przypadków odpłatne i następuje w drodze ...

READ MORE +

Skierowanie do pracy to forma, która była jedynym możliwym sposobem zatrudnienia osób pozbawionych wolności w świetle przepisów obowiązujących przed 1 ...

READ MORE +

Od początku lat dziewięćdziesiątych stan zatrudnienia więźniów w Polsce trzeba uznać za alarmująco niski. W 1999 roku odpłatna pracę posiadało średnio 11 385 ...

READ MORE +