Czy można umieścić nietrzeźwego nastolatka na izbie wytrzeźwień?

Czy  można umieścić nietrzeźwego nastolatka na izbie wytrzeźwień?

: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, „nastolatka” (czyli osobę poniżej 18 roku życia) będącego pod wpływem alkoholu można umieścić na izbie wytrzeźwień.
Oczywiście po zatrzymaniu nieletni może zostać przewieziony do szpitala w celu poddania go szczegółowym badaniom (w tym pod kątem innych używek, których działanie mogłyby zagrozić jego zdrowiu i życiu). Jeśli istnieją ku temu przesłanki nieletniego pozostawia się na oddziale szpitalnym, jest to jednak decyzją personelu.

Wobec nietrzeźwego, młodego człowieka ( w tym również  agresywnego) stosuje się przepisy wynikające z ustaw:

  • Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 228  USTAWA  z dnia 26 października 1982 r.  o postępowaniu w sprawach nieletnich
  • Dz.U. 19 82 Nr 35 poz. 230 U S TAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114 U S TAWA z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń

W Ustawie z dnia 26 października 1982 r.  o postępowaniu w sprawach nieletnich, w art.1 § 2. Ust. 2, wyróżnia się czyny karalne, zabronione ustawowo, wśród których widnieje określony katalog wykroczeń, w tym  art. 51, którego treść brzmi:

(Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114 U S TAWA z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń)

Art. 51§  1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2.Jeżeli czyn określony w §1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
3.Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

W myśl przepisu małoletni spełniające w.w przesłanki, w tym popełniający czyn karalny pod wpływem alkoholu, może zostać zatrzymany przez policję i przewieziony na izbę wytrzeźwień.

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stosuje się następujące wytczne:

Art. 40.1. Osoby wstanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień lub placówki, podmiotu leczniczego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu. (…)
Art. 40.2. W razie braku izby wytrzeźwień lub placówki osoby, o których mowa  w ust. 1, mogą być doprowadzone do jednostki Policji.(…)
Art.40.5.Osoba doprowadzona do izby wytrzeźwień lub placówki albo jednostki Policji pozostaje tam aż do wytrzeźwienia, nie dłużej niż 24 godziny. Osoby do lat 18 umieszcza się w odrębnych pomieszczeniach, oddzielnie od osób dorosłych.
Art.40.11. O przyjęciu do izby wytrzeźwień lub placówki albo o zatrzymaniu w jednostce Policji zawiadamia się niezwłocznie:

  • w przypadku małoletnich – ich rodziców lub opiekunów oraz sąd opiekuńczy; (…).

404.Osoba małoletnia doprowadzona do izby wytrzeźwień, placówki lub jednostki Policji może być zwolniona, niezwłocznie po udzieleniu jej niezbędnych świadczeń zdrowotnych, na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów.

Może…ale nie musi – art.42.4. Osobę małoletnią po wytrzeźwieniu przekazuje się rodzicom lub opiekunom, a w przypadku ich niezgłoszenia się – najbliższej placówce interwencyjnej. (Może mieć to miejsce, gdy nieletni jest podopiecznym placówki opiekuńczej lub  resocjalizacyjnej, z której np. zbiegł)


Bibliografia:
Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 228  USTAWA  z dnia 26 października 1982 r.  o postępowaniu w sprawach nieletnich
Dz.U. 19 82 Nr 35 poz. 230 U S TAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114 U S TAWA z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń