Homoseksualizm czy homoseksualność? Gdzie leży źródło orientacji i skłonności?

Jak podaje Słownik Psychologii, homoseksualizm to termin używany ogólnie w odniesieniu do kontaktów seksualnych między osobami tej samej płci.1

Leksykon psychiatrii mianem homoseksualizmu określa: „dominującą skłonność seksualną do osoby tej samej płci, niezależnie od tego, czy dochodzi do aktów seksualnych. Przy czym zwraca się uwagę, że kontakty homoseksualne obejmują wzajemną masturbację oraz praktyki oralno-genitalne.”2 Zbigniew Lew Starowicz, w Encyklopedii Erotyki, zamieszcza definicje homoseksualizmu oraz homoseksualności. Wynika z nich, że nieheteroseksualizm to „osiąganie satysfakcji seksualnej przez kontakty z partnerem tej samej płci. Homoseksualność z kolei określana jest jako kierowanie zainteresowań i potrzeb intymnych ku osobie tej samej płci, jednak nie zawsze owym zainteresowaniom i potrzebom  muszą towarzyszyć homoseksualne zachowania.3

Co jest jednak źródłem omawianej orientacji lub skłonności? 

Za pojawienie się  homoseksualnych predyspozycji odpowiedzialne mogą być czynniki zarówno biologiczne jak i psychologiczne. Wśród faktorów biologicznych wyróżnia się genetyczne przyczyny jak i  prenatalne uwarunkowani,  o czym świadczyć mogą zgromadzone wyniki badań mówiące, że:

  • U części populacji homoseksualnej mogą istnieć predyspozycje genetyczne (Whitnam- badania na bliźniakach jednojajowych)
  • U części populacji homoseksualnej ich orientacja płciowa rozwinęła się w fazie prenatalnej życia w tzw. krytycznym okresie rozwoju mózgu, wiążącym się z ukierunkowaniem i strukturą centrów seksualnych.
  • U części populacji homoseksualnych mężczyzn ich orientacja płciowa rozwinęła się w wyniku tzw. zespołu stresu prenatalnego. Dotyczy on urazowych przeżyć i doznań matek znajdujących się w ciąży.4

W koncepcji psychoanalitycznej, za źródło nieheteroseksualności uznaje się deficyty związane z  męskim wzorcem. Brak ojca, a tym samym niemożliwość identyfikacji,  może prowadzić do pojawienia się lęku przed kobietami, a także ich fizjologiczną budową. W nurcie tym homoseksualizm ujmowany jest jako fiksakcja na wczesnym poziomie rozwoju psychoseksualnego.

Pojawienie się intymnych tendencji stara się tłumaczyć również teoria uwodzenia, która upatruje genezę zjawiska w wypartych dziecięcych doświadczeniach. Imieliński na podstawie swoich badań wnioskuje, że im młodszy wiek uwiedzionej osoby, tym silniejsza później komponenta homoseksualna5. Werner z kolei twierdzi, że na preferencje seksualne mogą mieć wpływ pierwsze doświadczenia erotyczne  i czerpanie większej przyjemności z intymnej relacji z partnerem tej samej płci. Trudno jasno określić wkład teorii uwodzenia w wyjaśnienie przyczyn homoseksualizmu, jednak jak podaje literatura, uwiedzenie w sprzyjających warunkach może być przyczyną rozwoju homoseksualizmu.6

Kolejnymi, funkcjonującymi założeniami zmierzającymi ku eksplikacji orientacji homoseksualnej są te, odnoszące się do uwarunkowań związanych z najbliższym otoczeniem. Liczne badania podjęte w tym obszarze dowiodły istnienia pewnych prawidłowości w strukturach rodzin osób ze społeczności LGB, akcentując:

  • Rolę matek nadmiernie ingerujących w życie swoich dzieci;
  • Rolę matek prowokujących konflikt synów z ojcami;
  • Rolę matek dominujących, upokarzających ojca;
  • Odrzucenie syna przez ojca
Z analizy badań wynika również, że skłonności homoseksualne częściej ujawniały się:
  • Wśród mężczyzn będących jedynakami lub najmłodszymi z rodzeństwa;
  • Wśród kobiet będących najstarszymi córkami lub bardziej identyfikującymi się z ojcem

Nie bez znaczenia pozostają również wyniki nawiązujące do zachowań prezentowanych w dzieciństwie, na których podstawie stwierdzić można, że większość gejów demonstrowała cechy feminizacji, a lesbijek maskulinizacji psychicznej. Jak wskazują teorie, przyczyny zachowań i predyspozycji homoseksualnych nie są jednoznaczne, jednak  sugerują by rozważać je jako elementy rozwojowe danej jednostki.


Bibliografia:

1. A. Reber, E.Reber, Słownik Psychologii, red.I Kurcz, K. Skarżyńska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008, str 272

2. Pod redackją :Pużyński S. „Leksykon psychiatrii”; Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich; Warszawa 1993, str.173

3. Starowicz Z.L.; Encyklopedia Erotyki”; Muza SA; Warszawa 2004; str 229

4.Starowicz Z.L, Starowicz M.; Homoseksualizm;  Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 1999; str 17.

5. Starowicz Z.L, Starowicz M.;(…)str 23

6. Starowicz Z.L, Starowicz M.;(…) str 25

 детские бренды одеждыстатистика поиска яндексДанильченко