Instytucje wychowania resocjalizacyjnego.

W każdym społeczeństwie obowiązują pewne normy i zasady postępowania, a za ich łamanie grożą określone sankcje. Jedną z funkcji odpowiedzialności karnej jest zadośćuczynienie, czyli odpłata za uczynione zło.

Drugą jest resocjalizacja, czyli powstrzymanie jednostki przed ponownym złamaniem normy, trzecią natomiast jest kształtowanie określonych wyobrażeń w społeczeństwie, które mają działać hamująco/ ostrzegawczo na innych członków społeczeństwa.
W znaczeniu prawnym resocjalizację definiuje się jako ,,zespół metod, reguł, środków oraz form instytucjonalnych i organizacyjnych podejmowanych przez Państwo, a służących wtórnemu przystosowaniu jednostki do życia w społeczeństwie, zgodnie z ustanowionymi przez nie i sankcjonowanymi prawem regułami” (Borowski, 2001, s. 13).

Resocjalizacja odbywa się na ogół w instytucjach wychowania resocjalizacyjnego. Pojęcie ,,instytucja wychowania resocjalizacyjnego” nie  jest jednoznaczne.

W języku polskim słowo ,,instytucja” ma dwa znaczenia. Ze względu na temat mojej pracy istotne jest tylko pierwsze z nich, a brzmi ono następująco: ,,jest to zakład o charakterze publicznym zajmujący się określonym zakresem spraw” (tamże, s. 11). Instytucje wychowania resocjalizacyjnego obejmują:
a) środki oddziaływania resocjalizacyjnego:

 • środki wychowawcze;
 • środki leczniczo-wychowawcze;
 • środki poprawcze;
 • kary: efektywne; w połączeniu z elementami probacji;
 • środki karne;
 • środki terapeutyczne;
 • środki oddziaływania pozytywnego: odstąpienie od wymierzenia kary; warunkowe umorzenie postępowania;

b) formy organizacyjne i podmioty prowadzące resocjalizacje:

 • placówki resocjalizacyjne;
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • zakłady opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej;
 • zakłady poprawcze;
 • zakłady karne;
 • kuratorzy sądowi;
 • inne;

c) sposoby resocjalizacji ze względu na jej adresata:

 • wychowanie i resocjalizacja osób niepełnoletnich w tym:a) nieletnich;b) pozostałych;
 • resocjalizacja osób pełnoletnich w tym:a) młodocianych;b) pozostałych;c) recydywistów;
 • postępowanie z osobami wymagającymi rehabilitacji bądź szczególnych środków leczniczych ( Borowski, 2001, s. 12-13).

Instytucje resocjalizujące wg Lipkowskiego są to instytucje ,,zajmujące się pracą resocjalizacyjną, jako swoim zadaniem zasadniczym i pierwszoplanowym ”(1980, s. 330).

Instytucje te są zróżnicowane wg różnorodnych kryteriów:

1. Instytucje, których głównym zadaniem jest zapewnienie tymczasowej opieki dzieciom i młodzieży jej pozbawionych, tzw. pogotowia opiekuńcze. Nie są to jednak placówki specjalnie przeznaczone dla niedostosowanych społecznie.
2. Instytucje przeznaczone również dla dzieci pozbawionych opieki w wieku 3-18, głównie dla sierot naturalnych, ale obejmują stałą opieką także sieroty społeczne. Te placówki także nie są specjalnie przeznaczone dla społecznie niedostosowanych.
3. Zakłady wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat, sprawiających szczególne trudności wychowawcze. Dodatkowo dzielą się one na zakłady dla:
a) dziewcząt; chłopców;
b) wychowanków o normalnym rozwoju; wychowanków upośledzonych umysłowo.
Są to typowe placówki resocjalizacyjne.
4. Zakłady dla dzieci i młodzieży w wieku 13-21 lat, którzy dokonali czynów przestępczych. Zakłady te dzieli się jeszcze dodatkowo za względu na płeć i poziom intelektualny oraz stopień zaburzeń charakterologicznych.

Stosowany jest także inny podział zakładów na:

 • przejściowe: schroniska dla nieletnich, pogotowia opiekuńcze;
 • zakłady otwarte: zakłady wychowawcze;
 • zakłady półotwarte: zakłady poprawcze z grupami półwolnościowymi;
 • zakłady o wzmożonym nadzorze;
 • zakłady specjalne: dla społecznie niedostosowanych z różnymi upośledzeniami.

Ponadto jedną z form instytucjonalnych resocjalizacji jest działalność kuratorów sądowych (tamże, s. 330-332). Obok całego repertuaru środków stosowanych wobec nieletnich w środowisku otwartym ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich przewiduje objęcie całkowitą instytucjonalną opieką nieletnich, w stosunku, do których zachodzi taka potrzeba.
Instytucje, które częściowo lub całkowicie zostały podporządkowane celom resocjalizacyjnym to: zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich, państwowe pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka oraz młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej.


Bibliografia: Źródła w tekście.

seo оптимизация сайта самостоятельноспортивные брендыноутбук-трансформер lenovo ideapad yoga13