Instytucje wychowawcze i resocjalizacyjne dla nieletnich.

Instytucjonalne formy resocjalizacji nieletnich przeznaczone są dla młodzieży, która dopuściła się czynu zabronionego, czyli jak podaje Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, popełniła przestępstwo, przestępstwo skarbowe bądź wykroczenie.

Placówki powołane do sprawowania opieki, wychowania i resocjalizacji przeznaczone są dla młodzieży od 13 do 18 roku życia, a także osób do 21 roku życia. Obowiązujące akty prawne dokonują podziału na grupy wiekowe, uwzględniając rozmiar popełnionych czynów zabronionych.

Przepisy stosowane są wobec:
1. Nieletnich od 13 do 17 roku życia, którzy dopuścili się czynu karalnego;
2. Młodzież do 18 roku życia przejawiającej symptomy demoralizacji;
3. Osób do 21 roku życia wobec których zastosowano środek wychowawczy lub poprawczy.

Obowiązujące regulacje wprowadzają typizacji placówek zajmujących się wychowaniem i resocjalizacją nieletnich, a także określają zasady ich organizacji i działania. W oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej; Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Sprawiedliwości funkcjonują :

1.Placówki opiekuńczo-wychowawcze: wsparcia dziennego; interwencyjne; rodzinne; wielofunkcyjne socjalizacyjna.

2. Placówki oświatowo- wychowawcze: młodzieżowy ośrodek socjoterapii; młodzieżowy ośrodek wychowawczy; specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze;

3.Schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze.

Choć nie wszystkie wyżej wymienione jednostki skupiają się na realizowaniu oddziaływań resocjalizacyjnych, to znaczna ich części podejmuje prace zmierzającą do zapobiegania/ograniczenia przejawów niedostosowania społecznego i demoralizacji.


Bibliografia:
1.Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r.Kodeks Karny;
2.Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228; Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
3.Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1455;Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
4. Jaworska A., ” Leksykon resocjalizacji”, Impuls ;Kraków 2012.

Сабо, Мюлинедорогие туры на балиотправить смс билайн россия