Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii to placówki o charakterze oświatowo- wychowawczym przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii.( Rozporządzenia MEN § 13).

Funkcjonowanie tych instytucji reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ) z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z dnia 30 maja 2011 r.). W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nieletni może być umieszczony na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w skład MOS-ów wchodzą:

 • bursa (internat), na ternie której funkcjonują grupy wychowawcze oraz co najmniej jedna szkoła:
 • podstawowa szkoła specjalna;
 • gimnazjum specjalne;
 • specjalna szkoła ponadgimnazjalna (liceum, szkoła zawodowa, technikum).

Jak podaje ustawa do zadań ośrodków socjoterapeutycznych należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.1Realizacji celów sprzyja organizacja zajęć prowadzonych w ramach pracy z młodzieżą, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zajęć grupowych i indywidualnych, w tym zajęć umożliwiających młodzieży rozwój zainteresowań i uzdolnień;
 • zajęć kulturalno-oświatowych;
 • zajęć sportowych, rekreacyjnych, turystycznych prowadzonych na świeżym powietrzu, w wymiarze co najmniej dwóch godzin.

Niezwykle ważnymi elementami pracy wychowawczej z nieletnimi przebywającymi w tego typu instytucjach są:

 • diagnoza zaburzeń;
 • dostosowanie form pracy;
 • analiza metod i form pracy;
 • stworzenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
 • współpraca z rodziną i instytucjami zajmującymi się dzieckiem;
 • prognoza terapeutyczna i resocjalizacyjna.

Według stanu na dzień 31.03.2015 roku w Polsce zgłoszonych w systemie jest 70 Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych, w tym:

 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dla dziewcząt w normie intelektualnej – 6
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dla chłopców w normie intelektualnej – 30
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii koedukacyjne dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej – 27
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii koedukacyjne dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu lekkim – 2
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dla chłopców w normie intelektualnej i z upośledzeniem w stopniu lekkim – 2
 • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii koedukacyjne dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej i z upośledzeniem w stopniu lekkim – 3.2

Grupa wychowawcza funkcjonująca na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii może liczyć 12 osób. W placówce nieletni może przebywać do czasu osiągnięcia pełnoletności lub ukończenia danego szczebla edukacji.


Bibliografia:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z dnia 30 maja 2011 r.)
2. https://www.ore.edu.pl/modzieowe-orodki-socjoterapii

keneksi t2отзывы о межкомнатных дверях одис ульяновскиелобановский харьков класс