Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych regulują  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Do instytucji podlegających owym przepisom należą ośrodki: wsparcia dziennego, interwencyjne, rodzinne, wielofunkcyjne oraz socjalizacyjne.

•Instytucje wsparcia dziennego;(świetlice osiedlowe; kluby ; ogniska; koła zainteresowań);
-ogniska wychowawcze;
-specjalistyczne;

•Interwencyjne np. pogotowie opiekuńcze- zapewniają opiekę całodobową , dostęp do kształcenia. Przeznaczone dla dzieci od 11 roku życie. W placówce dziecko może przebywać nie dłużej niż 6 miesiące.

•Rodzinne jak rodzinne domy dziecka lub rodzinne form opieki zastępcze. Zapewniają opiekę oraz wychowanie w warunkach zbliżonych do domowych. Przeznaczone dla dzieci od 10 roku życia, w szczególnych wypadkach młodszych.

•Placówki wielofunkcyjne- instytucje zapewniające zarówno dzienną jak i całodobową opiekę dzieciom i młodzieży. W swojej działalności realizują jednocześnie zadania interwencyjne, socjalizacyjne, wychowawcze.

•Placówki socjalizacyjna: przeznaczone są dla dzieci i młodzieży pozostającej bez pieczy rodzicielskiej oraz opieki zastępczej. Zapewniają one opiekę, podejmują działania wychowaczo-kompensacyjne, a także gwarantują doraźną rehabilitację oraz specjalistyczne zajęcia dla dzieci z deficytami i niepełnosprawnością.

•OHP- instytucja opiekuńczo-wychowawcza wspomagająca edukację i wychowanie młodzieży, a także przeciwdziałająca marginalizacji. (Ministerstwo Pracy).


Bibliografia:
1. J.Jaworska; „Leksykon resocjalizacji”, Wyd. Impuls, Kraków 2012;
2.Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

отзывы об iq optionкак правильно снимать макияж с глазжилье поляница