Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Schroniska dla nieletnich.

Schroniska dla nieletnich to instytucje resocjalizacyjne podlegające resortowi sprawiedliwości, w których wykonywane są orzeczenia sądów związane z równoczesnym zastosowaniem środków o charakterze wychowawczym oraz izolacyjnym wobec nieletnich (w wieku od 13 do 21 lat) .

Skierowanie do placówki następuje w oparciu o przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Art. 27.:
§ 1. Nieletniego można umieścić w schronisku dla nieletnich, jeżeli zostaną ujawnione okoliczności przemawiające za umieszczeniem go w zakładzie poprawczym, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów czynu karalnego, albo jeżeli nie można ustalić tożsamości nieletniego.

§ 2. Umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich może nastąpić wyjątkowo także wtedy, gdy zostaną ujawnione okoliczności przemawiające za umieszczeniem go w zakładzie poprawczym, a nieletniemu zarzucono popełnienie czynu karalnego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 i art. 280 Kodeksu karnego.

Działalność schronisk dla nieletnich reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonuje się podziału placówek na zwykłe i interwencyjne.

Schronisko zwykłe przeznaczone jest dla nieletnich pozostających do dyspozycji organu prowadzącego sprawę. Działania placówki ukierunkowane są na diagnozę psychologiczno-pedagogiczną oraz prowadzenie działań resocjalizacyjnych. Grupa wychowawcza w schroniskach tego typu liczy do 10 osób.

Schronisko interwencyjne przeznaczone jest dla nieletnich:

 • dezorganizujących pracę schroniska zwykłego,
 • stwarzających zagrożenie społeczne,
 • którym postawiono zarzuty popełnienia czynu karalnego. (Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553 ,USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny). Grupa wychowawcza w schroniskach tego typu liczy do 6 osób.

Do zadań SdN należy:

 • opieka;
 • działania diagnostyczne;
 • działania wychowawczo-korygujące;
 • oddziaływanie resocjalizacyjne;
 • zabezpieczenie prawidłowego tok postępowania sądowego

W skład schroniska wchodzą:

 • internat,
 • szkoła albo szkoły,
 • warsztaty szkolne,
 • zespół diagnostyczny.

Aktualnie w Polsce funkcjonuje 15 schronisk w dla nieletnich ( pięć jako samodzielne, odrębne placówki; pozostałe to ośrodki połączone z Zakładami Poprawczymi)


Bibliografia:
1.Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 228 , USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.ваттпад онлайнотзывы о брокере бинариумлобановский александр дети