Kurator sądowy czyli resocjalizacja w warunkach wolnościowych.

Kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, pełniącym swoje obowiązki w  Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej i realizującym określone przez ustawę  i rozporządzenia zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, które związane są z wykonywaniem postanowień Sądu i wyrokami karnymi.

Kurator sądowy odgrywa bardzo ważną rolę w całym systemie zapobiegania przestępczości.Od kuratora sadowego oczekuje się sumiennego wykonywania czynności oraz rzetelnego przekazu informacji, zgodnego z obowiązującymi procedurami i stanem faktycznym. Kuratela tworzy dynamiczny układ społeczny w postaci resocjalizacji wolnościowej i obejmuje działania organizacyjno-biurowe oraz opiekuńczo-wychowawcze, które są podejmowane przez kuratorów sądowych w środowisku naturalnym podopiecznych. Zaliczana jest obok mediacji i kary ograniczenia wolności do najczęściej stosowanych środków alternatywnych, czyli środków przeciwstawnych izolacji społecznej podsądnych. Rozróżniamy kuratorów rodzinnych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich,kuratorów dla dorosłych wykonujący orzeczenia w sprawach karnych oraz kuratorów społecznych wykonujących orzeczenia w jednym z dwóch powyższych zespołów, lecz pełniących swe zadania społecznie.

Kuratorem zawodowym może zostać ten, kto posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego, ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, odbył aplikację kuratorską, zdał egzamin kuratorski.Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołany ten, kto posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego, posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej oraz złożył informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.

Kuratorzy sądowi działają przy Sądach Rejonowych.

Często mylimy pojęcie nadzoru i dozoru, a więc w warunkach kurateli sądowej wyróżnia się dwie podstawowe kategorie systemów wychowania resocjalizującego. Pierwszą z nich określa się jako kuratelę opartą na systemie kontroli. Obejmują ją kuratorzy dla dorosłych(zawodowi jak i społeczni) poprzez sprawowanie dozoru nad osobą dorosłą skazaną, poddaną okresowi próby w związku z zastosowaniem: warunkowego umorzenia postępowania karnego, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia z kary pozbawienia wolności. Drugą metodę indywidualnych przypadków sprawują kuratorzy rodzinni (zawodowi jak i  społeczni) poprzez prowadzenie nadzoru w sprawach nieletnich, opiekuńczych oraz w sprawach osób dorosłych zobowiązanych do podjęcia leczenia odwykowego.

Ta zróżnicowana grupa to podopieczni sądu rodzinnego.

Nadzór jest prowadzony przez kuratora sądowego realizującego orzeczenie sądu rodzinnego i dotyczy sprawowania opieki, kontroli wobec tych osób. Kiedy nieletni jest zagrożony demoralizacją i /lub dopuścił się czynów karalnych sąd podejmuje działania opiekuńcze, terapeutyczne lub wychowawcze w jego środowisku rodzinnym. Nadzór kuratora sądowego w takich sytuacjach stanowi alternatywę dla wszelkich innych izolacyjnych form oddziaływania, tj. młodzieżowego  ośrodka  wychowawczego czy socjoterapeutycznego.

Wśród osób wobec, których sąd rodzinny za pomocą kuratora udziela ochrony i wsparcia są małoletni,  ale również są to ich rodzice,  którzy w niewłaściwy sposób wywiązują się  z obowiązku rodzicielskiego.

Praca kuratora rodzinnego ma również na celu kształtowanie osobowości dziecka i poczucia jego odpowiedzialności. Ponadto obejmuje działalność pedagogiczną w środowisku rodzinnym podopiecznych: kształtuje odpowiednie postawy rodzicielskie, wzmacnia więzi interpersonalne wewnątrz rodziny. Ważną rolę odgrywa tutaj pedagogizacja rodziców,  czyli program profilaktyczny polegający na przekazywaniu im ogólnych wiadomości i umiejętności związanych z rolami rodzicielskimi, tj. uczenie rozpoznawania potrzeb i uczuć dziecka, dostrzegania pozytywów w zachowaniu dziecka,  pokazywanie rodzicom potrzeb dziecka i uczenie współpracy ze szkołą, uczenie komunikowania się z dziećmi, sposobów ich nagradzania i karania oraz konsekwencji w posługiwaniu się tymi metodami, uczenie pomagania dziecku, spędzania czasu wolnego z dzieckiem, zabawy edukacyjne. O nadzorze kuratora sąd rodzinny orzeka na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art.109 §1) gdzie wskazano, że „podstawą prawną ingerencji sądu jest nie tylko niewłaściwe wykonywanie przez rodziców władzy rodzicielskiej względem ich małoletnich dzieci, ale także sytuacje zagrożenia dobra dziecka.”

Trzecią kategorią spraw, w których sąd rodziny orzeka o nadzorze kuratora jest zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego wśród osób, których problemy alkoholowe są długotrwałe, które bezskutecznie podejmowały próby przerwania  nadużywania alkoholu, a które wykazują zaburzenia zawiązane z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

W pracy z osobą,  na którą sąd nałożył obowiązek przymusowego leczenie odwykowego szczególne znaczenia ma  motywowanie jej do tego,  by podjęła terapię od uzależnienia. Bardzo ważnym punktem programu jest również zachęcanie do kontrolowania ilości spożywanego alkoholu, zmiany swojego stylu życia oraz wzbudzanie pozytywnej motywacji do utrzymywania trzeźwości, wspieranie w utrzymywaniu abstynencji. Kurator wykonując swoje obowiązki ma prawo w godzinach od 7.00 do22.00 a w sprawach opiekuńczych od 7.00 do 21. 00 odwiedzać swoich podopiecznych w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych.

Kuratela sądowa jest zatem metodą indywidualnego i społecznego działania wychowawczego w warunkach naturalnego środowiska podopiecznego, a więc jego domu, szkoły, instytucji rekreacyjnych, zakładu pracy – w celu doprowadzenia do jego poprawy i ukształtowania u niego prawidłowych cech charakteru, pozytywnych zarówno z jego punktu widzenia jak i interesu ogólnospołecznego.

Filozofia pracy kuratora społecznego opiera się na zasadach humanitarnych i egalitarnych. Podstawą dla niej jest szacunek dla oddanego pod nadzór/dozór człowieka i jego dobro. Zasady te wynikają z ogólnych, podstawowych norm moralnych, nakazujących poszanowanie drugiego człowieka ze względu na godność jego osoby, postulujących wzajemną powszechną życzliwość i służenie sobie pomocą. Kurator społeczny za wykonywane czynności otrzymuje  ryczałt  na  pokrycie kosztów związanych z wykonywanymi czynnościami.


Bibliografia:
1. Kuratorzy Sądowi Komentarz – Krystyna Gromek, Wydanie 2, Wydawnictwo prawnicze  LexisNexis,  Warszawa 2005.
2.Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r.
3.Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

майлагентчто можно приготовить блендеромдепутат лобановский