Prawa więźniów a Dokumenty Unii Europejskiej.

Unia  Europejska jest zbudowana na zasadach, które są wspólne dla wszystkich państw członkowski, należą do nich: demokracja, wolność, praworządność, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności. 

„ Zgodnie z art. 2 TUE (Traktatu o Unii Europejskiej), Unia gwarantuje prawa określone w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także prawa wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla wszystkich państw członkowskich, jako ogólne prawa Wspólnoty Europejskiej”.1 Obywatel państwa, które przynależy do UE podlega powiązanym ze sobą trzem systemom ochrony prawnej: ochronie sprawowanej przez sądy i trybunały, ochronie sprawowanej przez sądy wspólnotowe oraz sądy i trybunały międzynarodowe.

Unia Europejska jeśli chodzi o prawa człowieka głównie opiera się na tradycjach konstytucyjnych państw oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. „W swoich orzeczeniach ETS utworzył katalog praw podstawowych, na którą składają się np.: prawo do efektywnej kontroli sądowej oraz rzetelnego procesu sądowego w rozsądnym terminie, swoboda wypowiedzi, prawo własności, prawo do nietykalności mieszkania, prawo do wyrażenia przekonań religijnych.”2

W 2000r. w Nicei przyjęto Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która miała za zadanie umocnić konstytucyjny charakter Traktatów oraz rozszerzyć i skonsolidować deklarowane wcześniej prawa podstawowe. „Karta Praw Podstawowych, jak wyżej wspomniano, nie stanowi żadnych nowych praw. Są to prawa istniejące w aktach prawnych Rady Europy: w Europejskiej Konwencji Praw człowieka, Europejskiej Karcie Społecznej, konwencji bioetycznej, konwencji o ochronie danych osobowych.”3

Preambuła Karty mówi, że: „Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i rządów prawa. Poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii oraz stworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości stawia człowieka w centrum swych działań.”4

Karta Praw Podstawowych złożona jest z siedmiu rozdziałów, na które składają się:

  • Godność: godność człowieka; prawo do życia; prawo człowieka do integralności; zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania; zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej;
  • Wolność prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; prawo do poszanowania prywatności i życia rodzinnego; ochrona danych osobowych; prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny; wolność myśli, sumienia i religii; wolność przepływu informacji i wyrażania opinii; wolność zgromadzania się i stowarzyszania się; wolność sztuki i badań naukowych; prawo do edukacji;
  • Rwność w tym: równość wobec prawa; zakaz wszelkiej dyskryminacji; poszanowanie różnorodności kulturowej, religijnej i językowej; równość płci, ale przy dopuszczeniu „specyficznych korzyści dla płci niedostatecznie reprezentowanych”.5
  • Solidarność zawarła tu wszelkie prawa pracowników; prawo dostępu do służby zdrowia; ochrona środowiska; ochrona konsumenta.
  • Prawa obywatelskie w tym prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego; prawo do głosowania i kandydowania w wyborach samorządowych; prawo do dobrej administracji; prawo dostępu do dokumentów unijnych; prawo składania skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich; prawo składania petycji do Parlamentu; prawo przemieszczania się i osiedlania; prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej.
  • Wymiar sprawiedliwości prawo do rzetelnego procesu sądowego; domniemanie niewinności i prawo do obrony; zasada legalizmu i proporcjonalności w procesie karnym; ne bis in idem procedatur (nikt nie może być ścigany lub skazywany z powodu faktów, co do których został już uniewinniony lub skazany; nie może być sądzony dwa razy o to samo).6

W końcowych postanowieniach ogólnych Karty zawarty jest zakres gwarantowanych praw, które mogą być ograniczone tylko, jeśli jest to konieczne dla ochrony dobra publicznego lub innego z praw, przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności.


Bibliografia:
1.J.Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A.Rybczyńska, op.cit., str. 85
2.Ibidem,  str.  87
3.Ibidem, str. 89
4.Ibidem,  str.90
5.A.Wróbel, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012
6.Ibidem

справка купитьФільчаков Олександр Васильович прокуроробластная стоматологическая клиника