Przyczyny ucieczek z zakładów karnych.

Poddając rozważaniom funkcjonowanie beneficjentów zakładów karnych należy poruszyć problem dotkliwości kary ograniczenia lub pozbawienia wolności, przy jednoczesnej tęsknocie za nią, która w skrajnych przypadkach wiązać się może z próbami jej odzyskania – ucieczkami.

Wnikając w problematykę ucieczek należy rozważyć  kwestię naturalnej skłonności człowieka do wolności i swobody, która wśród jednostek uwięzionych może być nasilona. Bulenda i współpracownicy przeanalizowali ucieczki jako zachowania, będące jednym z elementów ze zbioru przestępstw charakterystycznych dla skazanych. Dokonana przez nich analiza sprawców oddaleń, (czyli osób których naturalna skłonność do bycia wolnym spotkała się ze sprzyjającymi warunkami do przerwania izolacji więziennej), próbuje ustalić, czy ich cechy różnią się od cech pozostałych więźniów.

Autorzy wysuwają założenie, że ,,tęsknota za utraconą wolnością, a co za tym idzie i szukanie okazji do uwolnienia się, jest właściwą dla każdego uwięzionego, co najwyżej silniej przejawiającą się u tych, których wolność jest szczególnie mocno ograniczona” (1987, s. 234).

Z tego stwierdzenia wynika, że uciekinierów wyróżniają warunki penitencjarne, w których się oni znajdują (a nie warunki i cechy osobiste). Poprzez ” instytucjonalne warunki” Nawój rozumie ,,warunki bytowe, surowość rygorów, bezpieczeństwo w interpersonalnych kontaktach pomiędzy wychowankami a personelem więziennym, postawy wychowawcze personelu pedagogicznego, polityka kar i nagród, organizacja pracy i nauki, czasu wolnego osób izolowanych”(Nawój,  1996, s. 322).

Autor nie badał stanu obiektywnego warunków wewnątrzzakładowych, gdyż dla motywacji do ucieczki najważniejszy jest subiektywny ich odbiór.

Z badan wynika, że znaczny procent skazanych nie identyfikuje się z zakładem półotwartym, w którym odbywa karę pozbawienia wolności. Aż 21,5% sprawców ucieczek twierdzi, że  gdyby istniała taka możliwość wybraliby zakład zamknięty.
Ponad 1,5 badanych grup zmieniłoby zakład, w którym odbywa karę pozbawienia wolności na inny. Swoje poglądy badani uzasadniali obawami ucieczki, większym komfortem odbywania kary w zakładzie zamkniętym, większym bezpieczeństwem, przyzwyczajeniem itp.

Ponadto sprawcy ucieczek w okresie przed ucieczkami częściej byli w sytuacjach zagrożenia życia, bezpieczeństwa, np. dokuczanie, znęcanie itp.- 9,3% uciekinierów i tylko 4,6% z grupy kontrolnej doświadczyło  zagrożenia ze strony innych skazanych w salach mieszkalnych. 7% uciekinierów uważa, że nigdy nie byli sprawiedliwie oceniani przez osoby dozorujące ich pracę. Dwukrotnie częściej niż skazani z grupy kontrolnej byli oni niezadowoleni z załatwiania ich spraw i problemów przez administrację zakładów karnych.
Chęć zmiany zakładu karnego badani uzasadniali następująco:

  • bliskością domu rodzinnego;
  • lepszymi warunkami socjalno-bytowymi;
  • lepszą atmosferą wychowawczą w innym zakładzie półotwartym, np. brak grypsujących, brak znęcania się przez innych skazanych (Nawój, 1996, s. 323-324).

Nawój zwrócił również uwagę, że jednym z podstawowych problemów związanych z oddaleniami jest sposób kontroli zachowań osób pozbawionych wolności – zachowań, które polegają na samowolnym odzyskaniu wolności z izolacji penitencjarnej.

O ucieczce w polskim prawie karnym stanowi art. 256 k.k. Podmiotem przestępstwa w tym, artykule może być tylko osoba pozbawiona wolności na postawie postanowienia sądowego lub prawnego nakazu organu ścigania. Przestępstwem jest więc samowolne uwolnienie się,  ,,tzn. odzyskanie wolności przez osobę jej pozbawioną” (1996, s. 305).

 купить катушки для рыбалкиtopcargoвілла елена