Typy i rodzaje zakładów karnych.

Polski kodeks karny to zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną za dokonanie określonych typów przestępstw.Wśród sankcji przewidzianych za pogwałcenie norm prawnych KK wymienia : grzywnę, karę ograniczenia wolności oraz  karę pozbawienie wolności (w tym długoterminowe pozbawienie wolności).

Instytucjami wykonującymi karę pozbawienia wolności są areszty śledcze oraz zakłady karne, które to funkcjonują w obszarze polityki penitencjarnej. Polityka może przyjmować trzy warianty:

 • represyjny- funkcje izolacyjną
 • resocjalizacyjny-funkcje wychowawczą
 • represyjno- reformujący, uznający równowartości obu funkcji.

Realizacja jednej z wyżej wymienionych opcji uzależniona jest od polityki władz. Modyfikacje Kodeksu Karnego Wykonawczego skupiały się przede wszystkim wokół wprowadzenia nowej klasyfikacji zakładów penitencjarnych, odejściu od sowieckiej „koncepcji rygoru” jako zasady wykonanie kary izolacji. Znowelizowany KKW wprowadził nowy podział instytucji izolacyjnych oraz prowadzonych w nich systemów oddziaływań, które obowiązują do dnia dzisiejszego.

Aktualnie kierowanie skazanego do danego rodzaju, typu zakładu penitencjarnego odbywa się na podstawie:

 • płci
 • wieku
 • uprzedniego odbywania kary pozbawienia wolności
 • umyślności, nieumyślności czynu
 • czasu pozostającego do końca odbywania kary
 • stanu zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego,
 • stopnia demoralizacji oraz zagrożenia społecznego.1

Kodeks karny przewiduje karę izolacyjną za dokonanie czynów zabronionych i szkodliwych, natomiast kodeks karny wykonawczy zawiera przepisy regulujące funkcjonowanie systemu penitencjarnego oraz zasady i cele mówiące o wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

Polskim systemie penitencjarnym wyróżniamy trzy typy zakładów karnych:

 • zakłady karne typu zamkniętego
 • zakłady karne półotwarte (tworzyły się one na przełomie XIX i XX wieku)
 • zakłady karne otwarte.

Wynikiem przeprowadzonej klasyfikacji skazanych są rodzaje placówek izolacyjnych:

 • zakłady karne dla młodocianych
 • zakłady karne dla odbywających karę po raz pierwszy
 • zakłady karne dla recydywistów penitencjarnych
 • zakłady karne dla odbywających karę aresztu. 2

Rodzaj zakładów karnych oznacza się literami (M- młodociani, skazani po raz pierwszy- P, recydywiści penitencjarni -R), typ danego zakładu liczbami (zamknięty-1 ,półotwarty -2,otwarty -3), pod uwagę brany jest również system wykonywania kary, w tym:

 • programowego oddziaływania
 • terapeutycznego
 • zwykłego. (programowe oddziaływanie -p, system terapeutyczny –t, zaś zwykły-z)

System programowego oddziaływania funkcjonuje  w polskiej penitencjarystyce od początku września 1998 roku. Akcentuje on znaczenie zajęć sportowych, kulturalno-oświatowych, podkreśla znaczenie pracy oraz kontaktów z rodziną. W tym systemie wykonują karę młodociani oraz dorośli deklarujący udział w działaniach resocjalizacyjnych. Osadzeni uzależnieni od środków odurzających, psychoaktywnych, alkoholu, a także z zaburzeniami psycho-fizycznymi bądź upośledzeni umysłowo odbywają karę w systemie terapeutycznym. W tym trybie oddziaływania zapewniona jest im odpowiednia opieka psychologiczna, lekarska lub rehabilitacyjna. W zwykłym systemie skazani mogą brać udział w zajęciach kulturalnych, sportowych, a także pracować na terenie zakładu , w którym aktualnie przebywają. 

Można wnioskować, iż zmieniające się przepisy prawa karnego zwracają się ku podmiotowości osadzonych, wpływając na idee resocjalizacji w warunkach izolacji penitencjarnej.


Bibliografia:
1.K.Linowski; Kontakty skazanych na karę pozbawienia wolności ze światem zewnętrznym; Wydanie II; Ostrowiec Świętokrzyski 2006;str.20
2.Ibid.;str.26

графический планшет wacom cintiqwhere is the black sea located on a mapкуплю оптом косметику